Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Pisemny wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681
 • Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice
 • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie SEKAP i ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=415&idr=92951&menu=573

Gdzie należy odebrać dokumenty:

 • Dokumenty dostępne są do odbioru pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie urzędu.
 • Osobiście dokumenty (decyzję lub zawiadomienie o zmianie) można odebrać w Wydziale Geodezji, Referat Aktualizacji Danych Opisowych, ul. Francuska 70, VI piętro, pokój 606, poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożeniu kompletnego uzasadnionego wniosku.
  W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w terminie do 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Kto może odebrać dokumenty:

 • Wnioskodawca osobiście lub upoważniona przez niego osoba.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – WNIOSEK O DOKONANIE AKTUALIZACJI DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o dokonanie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w związku z art. 22 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7d ustawy Prawo geodezyjne
  i kartograficzne
  oraz § 44 pkt. 2 i § 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
  i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  ;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wnioskodawca, upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy, operator pocztowy lub firma kurierska, podmioty obsługujące systemy informatyczne, z którymi zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty przetwarzające dane zgodnie z umowami powierzenia, wykonujące zadania zlecone przez Wydział Geodezji UMK;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / nazwy oraz adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dodatkowe informacje

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Referat Aktualizacji Danych Opisowych, ul. Francuska 70, VI piętro, pokój 601 lub pod numerami tel. (32) 259 3861, (32) 259 3862, (32) 259 3126, (32) 259 3127 poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

 

Druki:

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)