Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

Konsultacje w sprawie nowelizacji nowych standardów pomiarów geodezyjnych.


drukuj rss pomniejsz powiększ

GUGiK poinformował, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Projekt nowych przepisów został przekazany organizacjom geodezyjnym do konsultacji.

W nowelizacji przewidziano cztery zasadnicze zmiany:
1. Podpisywania map do celów prawnych, map do celów projektowych oraz operatów technicznych wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Rezygnuje się z możliwości stosowania podpisu zaufanego.
2. Wyłączenie obiektów liniowych z §31. W nowelizacji pkt 2 ma brzmieć: „innych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów liniowych, w odległości mniejszej lub równej 3 m”.
3. Wprowadzenie obowiązku wykonywania szkicu polowego w przypadku wykonywania pomiaru. Po zmianie punktu 4 mapa porównania z terenem i szkice polowe będą musiały być załączane do operatu technicznego „jeżeli wykonywany był pomiar”.
4. Doprecyzowania ust. 3 w §40 określające kiedy można zmienić współrzędne punktów granicznych.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 31 grudnia 2020 r. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)