Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz nowe rozporządzenia w związku z nowelizacją.


drukuj rss pomniejsz powiększ

31 lipca weszły w życie nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Nowelizacja wprowadziła między innymi:

- Uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat za materiały potrzebne do prac geodezyjnych;
- Możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – wymaganego zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać w ciągu 5 dni roboczych od jej rozpoczęcia;
- Wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych takich jak dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Dane te można bezpłatnie pobrać ze strony geoportal.gov.pl. Bez opłat można również korzystać z danych wysokościowych określających ukształtowanie terenu, a także z trójwymiarowych modeli budynków 3D;
- Brak wymogu zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych;
- Mniej formalności na linii geodeta –starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty;
- Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, z urzędu, bez konieczności składania wniosku;
- Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- Wprowadzono obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych, legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych.


Nie wszystkie przepisy nowelizacji weszły w życie 31 lipca. Inna datę obowiązywania przewidziano dla przepisu wprowadzającego obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na finansowanie zadań organów SGiK. Ten przepis zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Natomiast przepisy dotyczące zbiorów danych dla aktów planowania przestrzennego wejdą w życie 31 października br, przy czym ustawa daje na utworzenie tych zbiorów 2 lata.


Od 31 lipca obowiązują również dwa rozporządzenia określające nowe wzory dokumentów niezbędnych przy załatwianiu urzędowych spraw. Rozporządzeniami tymi są:
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - Rozporządzenie określa wzory zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji - Rozporządzenie określa wzory wniosków o udostępnienie materiałów centralnego, wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, oraz wniosków o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”. Rozporządzenie określa także sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień: licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty.


W życie weszły także:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - Rozporządzenie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb pobierania tej opłaty oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i członków komisji kwalifikacyjnej.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu - Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; organizację baz danych oraz tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)